Oferta

Nasze usługi

Energia elektryczna

ANWIL posiada koncesje w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla odbiorców zlokalizowanych na jego obszarze.​​ Jednocześnie, ANWIL jest sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej obszarze działania OSD.

Na podstawie art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu (o której mowa w ust. 5).

W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację, zgodnie z wzorem zawierającą określone dane, w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1. Oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:

 • imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
 • numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

2. Oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:

 • określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
 • dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
 • dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
 • sprawność magazynu energii elektrycznej,
 •  maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
 • maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
 • miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
 • wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;

3. Tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.