o firmie

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych

System SPOT to system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w awariach lub wypadkach drogowych z wyrobami chemicznymi na wszystkich szlakach transportowych, instalacjach produkcyjnych i magazynach obejmujący trzy stopnie:

  • stopień 1 - doradztwo przez telefon,
  • stopień 2 - doradztwo na miejscu wypadku / awarii,
  • stopień 3 - świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii.

14 lutego z mocą decyzyjną od 15 marca 2001 r. przedsiębiorstwa działające w ramach systemu SPOT zadeklarowały gotowość działania w zakresie 1 i 2 stopnia. Trzeci stopień zostanie wdrożony po osiągnięciu gotowości do jego realizacji przez zakłady deklarujące udział w tym stopniu.

Zakładowe służby ratownicze połączą występujące o pomoc urzędy z producentem lub odbiorcami wyrobu. Przy tym nie ma znaczenia, czy wyrób z awarii był produkowany w przedsiębiorstwie, do którego zgłoszono się o pomoc, czy też nie. Pomoc świadczy się w każdym przypadku.

Stanowisko kierownicze zakładowych służb ratowniczych jest czynne przez całą dobę i w sprawach SPOT osiągalne pod numerem telefonu zarezerwowanym dla tego systemu.

Chemikalia - oprócz oleju mineralnego - należą do towarów gospodarczych, które codziennie w dużych ilościach przewożone się transportem drogowym, kolejowym bądź rzecznym. Bezpieczeństwo podczas transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie dla przemysłu chemicznego. Jednak pomimo wszystkich kroków prewencyjnych i zabezpieczających wypadki nie dają się wyeliminować całkowicie.

Wówczas potrzebna jest pomoc wykwalifikowana. Bardzo dobrym rozwiązaniem pod tym względem jest "System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych" w skrócie zwanym "SPOT". Przedsiębiorstwa zrzeszone w "SPOT" swoimi służbami ratowniczymi i ekspertami świadczą szybką, fachową i niebiurokratyczną pomoc przy wypadkach / awariach z udziałem wyrobów chemicznych. Placówki służby publicznej jak Straż Pożarna, Policja bądź inne służby zwalczające skutki wypadków/awarii w przedsiębiorstwach członkowskich "SPOT" mogą się domagać telefonicznego doradztwa, wysłania specjalistów i specjalnego sprzętu technicznego.

"SPOT" wiąże się z zasadami programu "Odpowiedzialność i Troska" i jest świadectwem na to, z jaką powagą przemysł chemiczny traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. "SPOT" jest wybitnym dowodem na to, że odpowiedzialność za wyprodukowane przez zakłady chemiczne nie skończy się na bramach tych zakładów.

Cele SPOT

  1. Działanie niezwłocznie na wywołanie, w sposób profesjonalny, dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz zapobieganie stratom materialnym.
  2. Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm chemicznych.
  3. Minimalizacja szkód i kosztów ratowniczych.
  4. Działanie w granicach prawa.
  5. Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii w dobrze pojętym interesie bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz zapobieganie stratom materialnym.