o firmie

Dokumenty i certyfikaty

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

ANWIL S.A., jako wiarygodny podmiot gospodarczy i partner biznesowy, który działa w sposób odpowiedzialny i transparentny, uzyskując przewagę konkurencyjną wyłącznie dzięki jakości, cenie oraz innowacyjnemu charakterowi oferowanych produktów i usług, deklaruje i oczekuje postawy braku tolerancji wobec wszelkich symptomów i przypadków korupcji oraz nadużyć, promując działania oparte o wartości etyczne oraz przestrzeganie przepisów prawa i standardów rynkowych regulujących kwestie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, na wszystkich rynkach aktywności ANWIL S.A.

„Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL S.A.” ustanowiona została w celu zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności biznesowej przez ANWIL S.A., gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy ANWIL S.A.

Polityka uzupełnia postanowienia Kodeksu Etyki Grupy ORLEN, w szczególności w kontekście budowy świadomości oraz określenia zasad postępowania w celu ograniczania ryzyka wystąpienia przypadków korupcji i nadużyć.

Wymagania niniejszej Polityki obowiązują wszystkich pracowników ANWIL S.A., bez względu na formę współpracy i rodzaj zajmowanego stanowiska.

ANWIL S.A. deklaruje i oczekuje p​ostawy braku tolerancji wobec jakichkolwiek symptomów lub przypadków korupcji i nadużyć.

Zachowania zabronione

 • zabronione jest łapownictwo, oznaczające żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielanie lub obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbioru towaru, usługi lub świadczenia,
 • zabronione jest przekupstwo, oznaczające udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji. Zabronione jest także podejmowanie działań, których celem jest nakłonienie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udzielanie albo obiecywanie udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa,
 • zabroniona jest płatna protekcja w działalności biznesowej, oznaczająca powoływanie się na wpływy i pozycję w ANWIL S.A./spółkach Grupy ORLEN albo wywoływanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
 • zabroniona jest płatna protekcja w działalności administracji publicznej, oznaczająca udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegająca na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji,
 • zabronione jest zakłócanie przetargu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udaremnianie lub utrudnianie przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane. Zabronione także jest, w związku z przetargiem lub postępowaniem zakupowym, rozpowszechnianie informacji lub zatajanie istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu lub postępowania zakupowego albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg lub postępowanie zakupowe są dokonywane,
 • zabroniona jest korupcja sportowa, oznaczająca żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy, a także udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów sportowych organizowanych przez związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia,
 • zabronione jest prowadzenie nierzetelnej dokumentacji finansowej, oznaczające wyrządzenie szkody majątkowej ANWIL S.A. poprzez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności poprzez niszczenie, usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie dokumentów dotyczących działalności ANWIL S.A.,
 • zabronione jest działanie na szkodę zasobów ANWIL S.A., oznaczające w szczególności kradzież, przywłaszczenie, niszczenie, uszkodzenie lub jakiekolwiek używanie zasobów ANWIL S.A. niezgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub przeznaczeniem tych zasobów,
 • zabronione jest kumoterstwo i nepotyzm, oznaczające nadużywanie zajmowanego stanowiska lub wzajemne popieranie się przedstawicieli jednej grupy, np. z racji pokrewieństwa, zażyłości lub przynależności do tej samej organizacji politycznej, religijnej, zawodowej, etnicznej itp., w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych, na podstawie znajomości, a nie przesłanek merytorycznych określonych przepisami obowiązującymi w ANWIL S.A.,
 • zabronione jest dokonywanie wpłat na fundusze partii politycznych, oznaczające dokonywanie przez ANWIL S.A. wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych partii oraz ruchów politycznych lub ich zwolenników, bez względu na ich formę,
 • zabronione jest wywieranie nacisku lub wpływu, oznaczające, iż działania w zakresie sponsoringu, barteru i darowizny dokonywane przez ANWIL S.A. nie mogą przyjąć formy wywierania nacisku lub wpływu na proces decyzyjny beneficjenta,
 • zakazane są inne zachowania zabronione prawem powszechnie obowiązującym w tym m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy.

​W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymienionych powyżej zachowań zabronionych należy się niezwłocznie skontaktować z koordynatorem ds. antykorupcyjnych w ANWIL S.A.: anonim@anwil.pl lub antykorupcja@anwil.pl​.​

 1. Zasady dotyczą osób zatrudnionych w ANWIL S.A. oraz osób reprezentujących ANWIL S.A.
  w relacjach z przedstawicielami kontrahentów lub administracji publicznej, w tym w relacjach pomiędzy spółkami Grupy ORLEN.

 2. Upominki mogą zostać uznane za przychód, dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W wyjątkowych sytuacjach przychód z tytułu otrzymania upominku może zostać zwolniony z opodatkowania.

 3. Bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody dozwolone jest przyjmowanie upominków w związku z promocją lub reklamą, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, o ile odbywa się zgodnie z niniejszymi zasadami.

 4. Dopuszczalne są posiłki w towarzystwie przedstawicieli kontrahenta do wartości 200 zł brutto na jedną osobę, o ile:
  1. mają charakter sporadyczny i mogą być oferowane na zasadzie wzajemności,
  2. w posiłku uczestniczy osoba zapraszająca i oferująca posiłek, ewentualnie jej przedstawiciele,
  3. w posiłku nie uczestniczyli członkowie rodziny, ani współmałżonek, zstępni, wstępni, krewni, powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia osób wymienionych w pkt 1.
    
 5. Dopuszczalne są zaproszenia na imprezy rozrywkowe, rozumiane jako wydarzenia sportowe, przedstawienia teatralne, koncerty lub inne wydarzenia kulturalne do wartości 200 zł brutto, o ile:
  1. mają charakter okazjonalny i mogą być oferowane na zasadzie wzajemności,
  2. osoba oferująca bilet również zamierza uczestniczyć w wydarzeniu.
    
 6. Dopuszczalne są i nie są traktowane jako upominek: zaproszenia na imprezy, szkolenia czy warsztaty prowadzone przez wręczającego zaproszenie w roli gospodarza, o ile udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

 7. Dopuszczalne są upominki reklamowe, jak np. długopisy, notatniki, kalendarze, inne drobne przedmioty, o ile to możliwe z logotypem kontrahenta, o wartości jednostkowej nie większej niż 200 zł brutto.

 8. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyjęcia upominku należy kierować się następującymi zasadami:
  1. zasada uczciwych zamiarów wręczającego:
   • okoliczności, fakt wręczenia i charakter upominku mają na celu wyłącznie budowanie lub wzmacnianie relacji biznesowych lub okazanie uprzejmości.
   • wręczenie upominku nie ma na celu wywarcia negatywnego wpływu na obdarowanego i jego obiektywizm w podejmowaniu decyzji biznesowych.
   • propozycja wręczenia upominku nie ma miejsca w czasie, gdy obdarowywany uczestniczy w procesie decyzyjnym, którego beneficjentem może być wręczający upominek lub osoba z nim związana.
  2. zasada legalizmu.
   • rodzaj upominku i okoliczności jego wręczania nie naruszają dobrych obyczajów oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych przepisów prawa.
  3. zasada proporcjonalności.
   • wartość jednostkowa upominku mieści się w dopuszczalnym limicie oraz zgodna jest ze standardami przyjętymi w danym przypadku.
   • upominek wręczany jest sporadycznie i ma związek z konkretną okazją.
   • wręczenie upominku nie może nakładać na przyjmującego jakiegokolwiek zobowiązania lub stwarzać takich pozorów.
  4. zasadą transparentności.
   • niedozwolone jest przyjmowanie upominków, które w odczuciu przyjmującego mogą wywołać jego zakłopotanie z powodu ich wartości lub uczucie konieczności odwzajemnienia gestu lub chęć ukrycia faktu otrzymania takich upominków przed przełożonym i współpracownikami.
 9. Niedopuszczalne jest przyjmowanie upominków, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. upominek ma formę pieniężną lub ekwiwalentu pieniężnego,
  2. upominek jest niestosowny,
  3. przyjęcie upominku jest niezgodne z polityką antykorupcyjną obowiązującą w spółkach Grupy ORLEN lub u kontrahenta,
  4. okoliczności przyjęcia upominku wskazują, że wręczająca strona oczekuje odwzajemnienia zachowania lub wywołują zobowiązanie,
  5. upominek, którego wręczenie może skutkować powstaniem konfliktu interesów,
  6. przyjęcie upominku jest uzależnione od wartości lub wielkości osiąganych paramentów związanych z poziomem współpracy,
  7. upominek wręczany przed nawiązaniem stosunków biznesowych, chyba że ma na celu zaprezentowanie podstawowej działalności strony.
    
 10. Do celów podatkowych wręczający wraz z upominkiem powinien przekazać obdarowanemu informację o wartości upominku.

Zgodnie z wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego, standardów etycznych ANWIL S.A. i Grupa ORLEN, w celu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w ANWIL S.A. została wprowadzona Polityka zarządzania konfliktem interesów.

Polityka reguluje obowiązki i odpowiedzialność osób zajmujących i kandydujących na stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów oraz reprezentantów zewnętrznych ANWIL S.A.

Konflikt interesów - ma miejsce w sytuacji:

1) gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentant zewnętrzny ANWIL S.A. podejmuje decyzje lub świadomie prowadzi działania w imieniu ANWIL S.A. w sposób przynoszący lub mogący przynieść nienależną korzyść (majątkową lub osobistą) jemu lub podmiotom z nim powiązanym,

2) w której interesy osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A. – w związku z powiązaniami prawnymi lub faktycznymi łączącymi ich z innym podmiotem – wpływają lub mogą wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań, a charakter stosunku prawnego lub faktycznego budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby lub reprezentanta zewnętrznego.

Potencjalny konflikt interesów - sytuacja, która stwarza ryzyko powstania konfliktu interesów, poprzez powiązania znane reprezentantowi zewnętrznemu lub osobie zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A.

Rzeczywisty konflikt interesów - odnosi się do obecnie wykonywanych czynności, jeśli w trakcie ich wykonywania reprezentant zewnętrzny lub osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A., mając wpływ na podejmowane w procesie decyzje, dostrzeże własne powiązanie z podmiotem, którego pośrednio lub bezpośrednio dotyczą te decyzje.

Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

1) będąca stroną umowy zawartej przez ANWIL S.A. lub realizująca świadczenia na rzecz ANWIL S.A. na podstawie udzielonego zamówienia/zlecenia,

2) z którą ANWIL S.A. prowadzi rozmowy celem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia/ zlecenia.

Deklaracja niezależności - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A., składane przed rozpoczęciem czynności zawodowych oraz w trakcie zatrudnienia, świadczenia usług lub pełnienia funkcji w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce, w celu ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów.

Oświadczenie o rzeczywistym konflikcie interesów - oświadczenie osoby zajmującej stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentanta zewnętrznego ANWIL S.A. składane w celu ujawnienia rzeczywistego konfliktu interesów.

Osoba najbliższa - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Związek z pracą - realizacja czynności w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej albo pełnienie funkcji w organach spółki prawa handlowego.

Stosunek prawny - istnieje, gdy pomiędzy co najmniej dwoma osobami zachodzi zależność w postaci wzajemnych uprawnień i obowiązków, wyznaczana przez określoną normę prawną.

Stosunek faktyczny - relacja społeczna (nieformalna), jak np.: przyjaźń, koleżeństwo czy znajomość.

Stanowiska podlegające ocenie konfliktu interesów – stanowiska, na których osoby są zatrudnione w na podstawie umowy o pracę, wskazane w Polityce zarządzania konfliktem oraz stanowiska w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie ANWIL S.A.

Reprezentant zewnętrzny ANWIL S.A. - każdy podmioty zewnętrzny reprezentujący ANWIL S.A. w kontaktach z kontrahentami, dostawcami, klientami oraz instytucjami państwowymi lub samorządowymi, a także każdy podmiot zewnętrzny, który wspiera ANWIL S.A. w pozyskiwaniu klientów lub też sprzedaje towary, produkty lub usługi w imieniu ANWIL S.A.; reprezentanci zewnętrzni to osoby działające w imieniu lub interesie ANWIL S.A. na podstawie czynności prawnej.

Na potrzeby zarządzania potencjalnym konfliktem interesów w ANWIL S.A., w związku z rozpoczęciem czynności związanych z pracą na rzecz ANWIL S.A. na stanowiskach podlegających ocenie konfliktu interesów lub jako reprezentanci zewnętrzni ANWIL S.A., osoby takie, zobowiązane są złożyć deklarację niezależności oraz aktualizować ją w terminie do 3 dni roboczych, w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na jej treść.

Rodzaje powiązań podlegających ocenie podczas zarządzania konfliktem interesów
Powiązania, które mogą wskazywać na konflikt interesów występują, jeżeli osoba kandydująca/zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A. jest lub była w okresie ostatnich pięciu lat:

powiązana osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem lub osobą pełniącą w tym podmiocie funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze lub łączy/ła funkcje zarządcze lub kontrolne albo nadzorcze w ANWIL S.A. i w tym podmiocie;
bezpośrednio lub pośrednio bierze/brała udział w zarządzaniu inną spółką krajową lub zagraniczną lub w jej kontroli albo nadzorze albo posiada/ła udział w kapitale zakładowym lub akcje tej spółki;
- jeżeli podmiot, o którym mowa powyżej, jest kontrahentem w rozumieniu niniejszej Polityki.

Powiązania osobowe rodzinne lub funkcyjne
Powiązanie osobowe rodzinne lub funkcyjne zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A., jest powiązana z osobą najbliższą, która ma bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub w organach kontroli albo nadzoru kontrahenta ANWIL S.A.

Powiązania osobowe majątkowe
Powiązanie osobowe majątkowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A, jest powiązana z kontrahentem za pośrednictwem osoby, z którą łączą ją stosunki majątkowe, np. zobowiązaniowe lub umowne, które sprawiają, że ich majątki są zintegrowane, np.: umowa spółek osobowych, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa franczyzy.

Powiązania osobowe w związku z pracą
Powiązanie osobowe w związku z pracą zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A, jest powiązana z kontrahentem, w którym w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem zatrudnienia w ANWIL S.A. wykonywała pracę i miała wpływ na jej decyzje biznesowe.

Powiązania kapitałowe
bezpośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A. posiada nie mniej niż 25% udziałów lub akcji kontrahenta;
pośrednie powiązanie kapitałowe zachodzi, gdy osoba zajmująca stanowisko podlegające ocenie konfliktu interesów w ANWIL S.A. lub reprezentująca ANWIL S.A., posiada: razem z innym powiązanym podmiotem lub podmiotami; lub za pośrednictwem innego powiązanego podmiotu lub podmiotów, łącznie nie mniej niż 25% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym kontrahenta.

Deklaracje niezależności/oświadczenia o rzeczywistym konflikcie interesów osoby zobowiązane do ich złożenia, przesyłają na skrzynkę funkcyjną: antykorupcja@anwil.pl.

Niezależnie od powyższego, każdy który posiada wiedzę o zaistnieniu konfliktu interesów, może dokonać zgłoszenia na adres e-mail: anonim@anwil.pl​.