o firmie

Polityka dobroczynności

Mając na względzie Wartości, Misję oraz Credo ANWIL: Tworząc chemię, napędzamy przyszłość, zaktualizowaliśmy treść Polityki dobroczynności, która stanowi deklarację otwartości na otaczający nas świat, wrażliwości na potrzeby ludzi oraz chęci niesienia pomocy.

Wiemy, że pomagając możemy diametralnie odmienić los potrzebujących. Chcemy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto, chcielibyśmy, by nasze akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Ustaliliśmy priorytety, na których chcemy skoncentrować naszą działalność dobroczynną. W ramach każdego priorytetu wyznaczamy także główne obszary, w których będziemy opracowywać dedykowane programy dobroczynne.

W Polityce dobroczynności określamy również zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Chcemy, by cały proces związany z udzielaniem pomocy był przejrzysty oraz zrozumiały dla osób zwracających się do nas o wsparcie.

Pomagamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ANWIL. Realizowane przez fundację działania i programy wpisują się w naszą Politykę dobroczynności.

Realizując Politykę dobroczynności ANWIL, chcemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej odpowiedzialności spółki.

Działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ANWIL. Bardzo ważne są także działania sponsoringowe oraz akcje wolontariackie realizowane przez naszych pracowników.​

Priorytety

 • wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • wspieranie inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
 • wspieranie inicjatyw realizujących ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka,
 • wspieranie grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin,
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych.

 • wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,
 • wspieranie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • wspieranie instytucji i placówek medycznych,
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.

 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu,
 • wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wspieranie inicjatyw ochrony i renowacji zabytków,
 • wspieranie inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.