REACH & CLP

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (określane w skrócie akronimem SVHC) identyfikuje się jako takie, w przypadku gdy m.in.:

 • substancje spełniają kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia:
  • rakotwórczości kat. 1A lub 1B
  • działające mutagennie na komórki rozrodcze kat. 1A lub 1B
  • działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B
  • działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój
 • substancje są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji, są toksyczne (PBT)
 • substancje są bardzo trwałe i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)

Lista kandydacka to wykaz, zarządzany przez ECHA i publikowany na jej stronach internetowych, tej części substancji określanych jako SVHC, wobec których wszczęto stosowną procedurę w celu identyfikacji substancji spełniających w/w kryteria, zakończoną jednomyślną akceptacją komitetu państw członkowskich (MSC) – włączenie substancji do listy kandydackiej stanowi pierwszy krok ewentualnego objęcia substancji procedurą zezwolenia.

Wskutek włączenia substancji do listy kandydackiej, przedsiębiorstwa o rolach: dostawcy, importera mają pewne obowiązki dotyczące nie tylko tych substancji w postaci własnej, ale także wobec mieszanin i wyrobów zawierających tę substancję, jak to opisano poniżej:

 • substancja w postaci własnej
  • od daty włączenia substancji do listy kandydackiej każdy dostawca/importer substancji j/w musi dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki.
 • substancja jako składnik mieszaniny
  • od daty włączenia substancji do listy kandydackiej każdy dostawca/importer mieszaniny niezaklasyfikowanej jako niebezpieczna (zgodnie z dyrektywą nr 1999/45/WE), zawierającej co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin niegazowych i w stężeniu ≥ 0,2% obj. dla mieszanin gazowych, musi dostarczyć odbiorcy, na jego żądanie, kartę charakterystyki.
 • substancja w wyrobie
  • każdy dostawca/importer wyrobu zawierającego substancję z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag., musi dostarczyć odbiorcy wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od otrzymania stosownego żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu i/lub przynajmniej nazwę tej substancji.

Pierwsza lista kandydacka została opublikowana przez ECHA w dniu 20.10.2008 r.; Agencja przyjęła obecnie zasadę aktualizacji listy dwa razy w roku, w miesiącach czerwiec i grudzień.
Szczególne wymagania dotyczące substancji w wyrobach. Jeśli wyroby zawierają substancję wymienioną na liście kandydackiej, może to spowodować dodatkowe w stosunku do już wymienionych obowiązki dla przedsiębiorstw produkujących, importujących i sprowadzających takie wyroby.

Szczególnie istotnym wymaganiem jest obowiązek zgłoszenia (notyfikacji), który polega na przedłożeniu Agencji (ECHA) określonych informacji na temat substancji i ich zastosowań w wyrobach, a także o zastosowaniu wyrobu. Zgłoszenie substancji jest wymagane, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • substancja znajduje się na liście kandydackiej
 • substancja jest obecna w wytwarzanych lub importowanych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag.
 • łączna ilość substancji obecnej we wszystkich wytwarzanych lub importowanych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag., przekracza 1 tonę na rok na wytwórcę/importera.

Zgłoszenie substancji w wyrobach do Agencji jest obowiązkiem wytwórców/importerów wyrobów ( art. 7, poz. 2 rozp. REACH), a przekazanie informacji w tym zakresie jest obowiązkiem dostawcy (art. 33 Rozp. REACH).