o firmie

BHP

Bezpieczeństwo osób pracujących w naszej firmie oraz jej otoczeniu, to bezwzględny priorytet, któremu podporządkowujemy wszystkie działania. 

Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje kadry specjalistycznej oraz realizowane inwestycje, dzięki którym stale doskonalimy funkcjonujące systemy bezpieczeństwa.

Naszymi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa są:

 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych,
 • zapobieganie awariom i zapewnienie gotowości wszystkich służb na wypadek awarii,
 • postępowanie na wypadek awarii, pożaru lub innego zagrożenia,
 • zapewnienie pracownikom dostępu do kluczowych informacji związanych z zarządzaniem ryzyka.

Informator dla gości

ANWIL S.A. jest największym w regionie przedsiębiorstwem chemicznym produkującym nawozy mineralne, tworzywa sztuczne, skroplone gazy i chemikalia, z czym wiąże się potencjalne ryzyko wystąpienia awarii chemicznej.

W związku z powyższym, w ANWIL S.A. obowiązują szczególne zasady zachowania i poruszania się, których należy bezwzględnie przestrzegać.

 • Wstęp na teren przedsiębiorstwa dozwolony jest po uzyskaniu przepustki w Biurze Przepustek przy bramie nr 1, lub w Biurze Przepustek przy bramie nr 2.
 • Każde wejście lub wjazd na teren ANWIL S.A. na podstawie przepustki jednorazowej musi być uzgodnione przez Biuro Przepustek z zainteresowanymi przedstawicielami komórek organizacyjnych, spółek wydzielonych i firm obcych.
 • Za bezpieczeństwo osób, które otrzymały w/w przepustkę odpowiedzialność ponoszą komórki organizacyjne, do których udają się te osoby.
 • Opuszczając teren przedsiębiorstwa osoba odwiedzająca zobowiązana jest oddać pracownikowi ochrony przepustkę jednorazową, podpisaną przez pracownika komórki organizacyjnej.

Powyższe nie dotyczy:

 • kierowców wwożących i wywożących towary,
 • pracowników firm świadczących przez określony czas usługi na terenie ANWIL S.A.,
 • przedstawicieli organów kontrolnych.

 • Na terenie przedsiębiorstwa obowiązują przepisy kodeksu drogowego, jak na drogach publicznych.
 • Wszelkie drogi i place są drogami pożarowymi, zabronione więc jest ich zastawianie i utrudnianie wyjazdów.
 • Samochody można zostawiać tylko w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela wizytowanej komórki organizacyjnej.
 • Uwaga: drogi na terenie przedsiębiorstwa prowadzą pod oznakowanymi wiaduktami i estakadami, na których w rurociągach przepływają niebezpieczne media. Najniższy wiadukt ma tylko 3,9 m wysokości!​ Maksymalna prędkość ruchu drogowego wynosi 50 km/h.​
 • Piesi powinni korzystać wyłącznie z chodników i dróg wewnątrzzakładowych. Przechodzenie przez instalacje i hale produkcyjne jest zabronione.

Zabronione jest:

 • Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia. Palenie tytoniu dopuszczalne jest w wyznaczonych palarniach z
  napisem „tu wolno palić”.
 • Używanie telefonów komórkowych na instalacjach produkcyjnych i sterowniach.
 • Spożywanie alkoholu, jego wnoszenie i wchodzenie na teren przedsiębiorstwa pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnie działających.
 • Fotografowanie i filmowanie bez zezwolenia.

Obowiązuje nakaz:

 • Posiadania maski przeciwgazowej z pochłaniaczem na terenie oznakowanych stref przedsiębiorstwa.
 • Stosowania kasków ochronnych z czteropunktowym​ zapięciem podbródkowym w obrębie instalacji produkcyjnych.
 • Stosowania okularów ochronnych w obrębie instalacji produkcyjnych​.

Telefony alarmowe:

 • Dyspozytor przedsiębiorstwa - 19 112 / 19 998
 • Zakładowa Straż Pożarna - 19 112 / 19 998
 • Pogotowie ratunkowe - 19 112 / 19 998
   

Zachowanie się w przypadku ogłoszenia alarmu

W przypadku awarii, alarm może być ogłoszony za pomocą:

 • sygnalizacji świetlnej:
  • ostrzegawczo-alarmowej – lampy w budynkach z napisem „alarm chemiczny”,
  • blokadowej ruchu drogowego,
 • sygnalizacji dźwiękowej buczków alarmowych i syren zakładowych, sygnałem przerywanym trwającym przez 3 minuty,
 • komunikatów rozgłośni zakładowej.
   

Po ogłoszeniu alarmu należy:

 • wycofać się szybko, ale bez paniki w kierunku i w miejsce wskazane przez kierującego akcją lub pracownika danej komórki organizacyjnej wyznaczonego do opieki nad gościem,
 • maskę przeciwgazową założyć na twarz dopiero wtedy, gdy zapach substancji jest wyraźnie wyczuwalny lub na polecenie kierującego akcją lub pracownika danej komórki organizacyjnej wyznaczonego do opieki nad gościem,
 • jeśli poruszamy się samodzielnie pieszo, należy się ewakuować prostopadle do kierunku wiatru (patrz rękawy wiatrowskazów), stosując się do poleceń:
  • Dyspozytora Przedsiębiorstwa (podawanych poprzez rozgłośnię zakładową),
  • Kierującego akcją ratowniczą,
  • Przedstawicieli służb biorących udział w akcji (staż pożarna, służba ochrony).
 • jeśli poruszamy się samodzielnie pojazdem, pojazd należy zaparkować tak, aby nie tarasował przejazdu i wyłączyć silnik (dalsze postępowanie j/w).